2. PROJEKTU KONKURSS

Otrais projektu pieteikumu konkurss Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam sākas 2017. gada 22. novembrī. Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija 2018. gada 22. februāris plkst. 12:00 (Viļņas laiks, GMT+2)

Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Otrajā projektu pieteikumu konkursā bija sagaidāmi projektu pieteikumi, kas atbilst šādiem tematiskajiem mērķiem un prioriātēm:

1. Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību:

     1.1. pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām;

     1.2. nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas.

2. Atbalsts labai vietējai un reģionālajai pārvaldei:

     2.1. vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai;

     2.2. sabiedrības stiprināšana.

3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana:

     3.1. kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana.