3. PROJEKTU KONKURSS

Trešais projektu pieteikumu konkurss Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam sākas 2019. gada 18. martāPieteikumu iesniegšanas termiņš bija 2019. gada 30. maijs, plkst. 12:00 (Viļņas laiks, GMT+2)

Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Trešajā projektu pieteikumu konkursā bija sagaidāmi pieteikumi, kas atbilst šādiem tematiskajiem mērķiem un prioritātēm:

  1. Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību:

1.1. pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām;

1.2. nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas.

  1. Atbalsts labai vietējai un reģionālajai pārvaldei:

2.1. vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai;

2.2. sabiedrības stiprināšana.

  1. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana:

3.1. kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana.