PROGRAMOS VALDYMAS

                                                                               

2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa yra finansuojama iš Europos kaimynystės priemonės (EKP), sukurtos Europos kaimynystės politikai remti.

                             

Jungtinis stebėsenos komitetas (toliau – JSK) – tai sprendimus priimanti institucija, kuri stebi Programos įgyvendinimą. JSK sudaro visų trijų dalyvaujančių šalių paskirti atstovai (po penkis kiekvienos šalies atstovus, kurie atstovauja nacionalinėms ir regioninėms įstaigoms ir (neprivaloma) vietos valdžios institucijoms bei kitiems socialiniams ir ekonominiams partneriams Programos įgyvendinimo teritorijoje).

                          

Vadovaujančioji institucija (toliau – VI) – tai vykdomoji institucija, atsakinga už Programos valdymą ir užtikrinanti, kad JSK sprendimai atitiktų taikytiną teisę ir nuostatas. VI pasirašo paramos sutartis su pagrindiniais paramos gavėjais, užtikrina, kad būtų vykdoma projektų įgyvendinimo priežiūra, ir atlieka mokėjimus projektams. VI yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas.

                        

Nacionalinės institucijos (toliau – NI) – tai institucijos, padedančios VI valdyti Programą. NI užduotis Latvijoje vykdo Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos Plėtros instrumentų departamentas, Lietuvoje - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas, Baltarusijoje - Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Europos bendarbiavimo departamentas.

                             

Jungtinis techninis sekretoriatas (toliau – JTS) – tai bendrai veikianti institucija, padedanti VI, JSK ir prireikus Audito institucijai (toliau – AI) atlikti atitinkamas jų funkcijas. JTS yra atsakingas už projektų atrankos procedūrų rengimą, paskelbimą ir vykdymą. JTS informuoja galimus paramos gavėjus apie finansavimo pagal Programą galimybes, padeda jiems įgyvendinti projektus, tikrindamas ataskaitas stebi projektų pažangą ir atlieka įprastą JSK sekretoriato darbą, t. y. organizuoja susirinkimus, ruošia dokumentus, parengia protokolus ir pan. Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas yra paskirtas Programos JTS.

                                                                 

Programos padaliniai (toliau – PP) Latvijoje ir Baltarusijoje padeda VI ir JTS atlikti atitinkamas jų funkcijas: teikia pagalbą VI ir JTS organizuojant informavimo veiklas ir įgyvendinant komunikacijos priemones Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje, padeda įgyvendinti projektus, atlikti jų priežiūrą ir vertinimą.