TEMINIAI TIKSLAI

Teminiai tikslai:

1. Socialinės įtraukties ir kovos su skurdu skatinimas
1.1. Gerinti socialinių ir kitų paslaugų prieinamumą pažeidžiamoms grupėms
1.2. Didinti užimtumą per verslumą ir inovacijas

2. Parama geram vietos ir regionų valdymui
2.1. Ugdyti vietos ir regionų valdžios įstaigų gebėjimus spręsti bendrus iššūkius
2.2. Stiprinti visuomenę

3. Vietos kultūros palaikymas ir istorinio paveldo išsaugojimas
3.1. Skatinti ir saugoti kultūrinį ir istorinį paveldą bei tradicinius įgūdžius

4. Sienos valdymo ir pasienio saugumo skatinimas
4.1. Didinti sienos kirtimo veiksmingumą