ATRUNAS

  • ENGLISH:

For publications in print or electronic format: 'This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of <name of the beneficiary> and do not necessarily reflect the views of the European Union'.

For websites and social media accounts: 'This <website/account> was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of <name of the beneficiary> and do not necessarily reflect the views of the European Union'.

For videos and other audio-visual material: 'This <video/film/programme/recording> was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of <name of the beneficiary> and do not necessarily reflect the views of the European Union'.

  • LATVIAN:

Atruna publikācijām drukātā vai elektroniskā formātā: "Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs [publikācijas, brošūras, mājaslapas] saturu pilnībā ir atbildīgs <atbalsta saņēmēja organizācijas nosaukums> un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus".

Atruna mājaslapām un sociālo mediju kontiem: "Šī mājaslapa tika izveidota un uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs [mājaslapas/konta] saturu pilnībā ir atbildīgs <atbalsta saņēmēja organizācijas nosaukums> un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus".

Atruna video un citiem audiovizuālajiem materiāliem: "Šī [video, filma, raidījums, ieraksts, reportāža, intervija] tika sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs [filmas/intervijas] saturu pilnībā ir atbildīgs <atbalsta saņēmēja organizācijas nosaukums> un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus".

  • LITHUANIAN:

Publikacijoms spaudoje ir interneto naujienų portalams: „Šį leidinį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik <paramos gavėjo pavadinimas > ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad šis leidinys atspindi Europos Sąjungos poziciją.“

Interneto svetainėms ir socialinių tinklų paskyroms: „Šio interneto puslapio/paskyros sukūrimą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik <paramos gavėjo pavadinimas > ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos poziciją.“

Vaizdo ir garso produkcijai: „Šio vaizdo/garso įrašą/filmą/programą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik <paramos gavėjo pavadinimas > ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos poziciją.“.

  • RUSSIAN:

Для публикаций в печатном или электронном формате: «Эта публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Ее содержание является исключительной ответственностью <название бенефициара> и не является отражением официальной позиции Европейского Союза».

Для веб-сайтов и учетных записей в социальных сетях: «Этот <веб-сайт / учетная запись> был создан и поддерживается при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание является исключительной ответственностью <название бенефициара> и не является отражением официальной позиции Европейского Союза».

Для видео и других аудиовизуальных материалов: «Это <видео / фильм / программа / запись> было подготовлено при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание является исключительной ответственностью <название бенефициара> и не является отражением официальной позиции Европейского Союза».