VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PROGRAMMU

  • ENGLISH: The 2014-2020 European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Latvia-Lithuania-Belarus Programme fosters synergistic partnership of the Latvian, Lithuanian and Belarusian organisations with the financial support of the European Union. The strategic goal of the Programme is to strengthen relations, raise capacities and share experience among people and organisations through implementation of joined actions, which focus on increasing the overall quality of life in the border regions. The EU funding to the Programme is 74 million EUR.
  • LATVIAN: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu veicina Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas organizāciju sinerģisku partnerību. Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos. Programmai piešķirtais ES finansējums ir 74 miljoni eiro.
  • LITHUANIAN: 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa skatina sinergetinę Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų partnerystę 2014-2020 m. laikotarpiu. Šios Europos Sąjungos finansuojamos programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų per kartu įgyvendinamus bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose. Programai skirtas Europos Sąjungos finansavimas sudaro 74 milijonus eurų.
  • RUSSIAN: Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь в рамках Европейского инструмента соседства на 2014-2020 гг. способствует синергетическому партнерству латвийских, литовских и белорусских организаций при финансовой поддержке Европейского Союза. Стратегическая цель Программы ─ укрепление отношений, повышение потенциала и обмен опытом между людьми и организациями путем реализации совместных действий, направленных на повышение общего качества жизни в приграничных регионах. Финансирование ЕС для Программы составляет 74 миллиона евро.