PROGRAMMAS PĀRVALDĪBA

Eiropas Komisija

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības (PS) programmu Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam finansē Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI), kurš tika izveidots ar nolūku atbalstīt Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP).

APVIENOTĀ UZRAUDZĪBAS KOMITEJA

Apvienotā uzraudzības komiteja (AUK) ir lēmējinstitūcija, kas uzrauga Programmas īstenošanu. AUK sastāvā ir visu triju iesaistīto valstu ieceltie pārstāvji (5 pārstāvji no katras valsts, kuriem noteikti jāpārstāv valsts un reģionālā līmeņa institūcijas, vai pēc izvēles vietējās iestādes un citi sociāli ekonomiskie partneri Programmas darbības teritorijā).

VADOŠĀ IESTĀDE

Vadošā iestāde (VI) ir izpildvaras institūcija, kas ir atbildīga par Programmas pārvaldību un nodrošina AUK lēmumu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem. VI paraksta dotāciju līgumus ar galvenajiem atbalsta saņēmējiem, nodrošina, ka tiek veikta projektu izpildes uzraudzība un veic maksājumus projektiem. VI funkcijas veic Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Reģionālās politikas departaments.

VALSTS IESTĀDE LATVIJĀ  VALSTS IESTĀDE LIETUVĀ  VALSTS IESTĀDE BALTKRIEVIJĀ

Valsts iestādes ir atbildīgas par atbalsta sniegšanu VI Programmas pārvaldībā. Latvijā valsts iestādes funkcijas veic Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departaments. Lietuvā valsts iestādes funkcijas veic Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Reģionālās politikas departaments. Baltkrievijā valsts iestādes funkcijas veic Baltkrievijas Republikas Ārlietu ministrijas Eiropas sadarbības departaments.

APVIENOTAIS TEHNISKAIS SEKRETARIĀTS

Apvienotais tehniskais sekretariāts (ATS) ir kopīga darbības struktūra, kas atbalsta VI un AUK, un, ja nepieciešams, revīzijas iestādi (RI) to funkciju veikšanā. ATS izstrādā, uzsāk un pārvalda projektu atlases procedūras, informē potenciālos atbalsta saņēmējus par finansējuma saņemšanas iespējām Programmas ietvaros un sniedz palīdzību atbalsta saņēmējiem projektu īstenošanā, veic projektu izpildes uzraudzību, ieskaitot atskaišu pārbaudi, kā arī veic parasto AUK sekretariāta darbu, t. i., organizē sanāksmes, sagatavo dokumentus, protokolu projektus u. c. Valsts iestāde „Apvienotais tehniskais sekretariāts” ir iecelta par Programmas Apvienoto tehnisko sekretariātu.

Filiāles Latvijā un Baltkrievijā atbalsta VI un ATS to funkciju veikšanā, it īpaši: atbalsta VI un ATS informatīvo pasākumu organizēšanā un komunikācijas pasākumu īstenošanā Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā; sniedz palīdzību projektu īstenošanā; palīdz uzraudzības pasākumu īstenošanā un projektu novērtēšanas procesā.