Otrais projektu pieteikumu konkurss (noslēgts)

Otrais projektu pieteikumu konkurss Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam sākas 2017. gada 22. novembrī. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 22. februāris plkst. 12:00 (Viļņas laiks, GMT+2). Līdz šim laikam pieteikumiem jābūt iesniegtiem valsts iestādē “Apvienotais tehniskais sekretariāts” (Konstitūcijas pr. 7, LT-09308, Viļņa).

Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Otrajā projektu pieteikumu konkursā ir sagaidāmi projektu pieteikumi, kas atbilst šādiem tematiskajiem mērķiem un prioritātēm:

 1. Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību:

1.1. pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām;

1.2. nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas.*

 2. Atbalsts labai vietējai un reģionālajai pārvaldei:

2.1. vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes palielināšana kopīgu problēmu risināšanai;

2.2. sabiedrības stiprināšana.

 3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana:

3.1. kultūras un vēsturiskā mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana.

* Sakarā ar to ka pirmā konkursa ietvaros atbalstīti pieteikumi paredz Programmas rezultatīvā rādītāja "Cilvēku skaits Programmas darbības teritorijā, kas ir saņēmuši atbalstu, lai attīstītu savas darbā iekārtošanās un uzņēmējdarbības spējas" sasniegšanu attiecībā uz mērķa grupu "jaunieši", lai saņemtu finansējumu otra konkursa ietvaros pieteicējiem ieteicams fokusēties uz citām iedzīvotāju mērķa grupām: "pirmspensijas vecuma cilvēki" un "citi".

 

Vismaz vienam no atbalsta saņēmējiem ir jābūt no Programmā iesaistītās ES dalībvalsts (Latvija vai Lietuva) un vismaz vienam no Baltkrievijas. Katrai organizācijai jābūt juridiskai personai, kuras darbības mērķis nav peļņas gūšana, un tai jāatrodas Programmas darbības teritorijā.

 

Programmas darbības teritorija Projekta budžets

Projekta budžets sastāv no ES finansējuma (dotācijas) un projekta atbalsta saņēmēju līdzfinansējuma daļas.

ES finansējums vienam projektam var būt no 100 000 eiro līdz 1 200 000 eiro.

 

POTENCIĀLO PIETEIKUMU IESNIEDZĒJU UZMANĪBAI! Ja tehniskā dokumentācija, kas tika iesniegta kopā ar pieteikumu pirmajam konkursam, tiks iesniegta atkārtoti otrā konkursa ietvaros, lūdzam iepriekš sazināties ar ATS, lai saņemtu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.